Misztériumok Baráti TársaságaSzavak jelentéseAmittaba = Az ősi időkben élt és a nagy fogadalmairól ismert Buddha, az éntelenség magasabb szintjét elérve egy magasabb szintű birodalmat tudott alkotni. Erről az előző Buddha is beszélt.

anyag = Az anyag-erő-szellem hármasságának legsűrübb tagja.

angyal = Az angyal az éteri dimenzió isteni akaratot követő lakója. Akarata a jóra irányul, tevékenységét a szeretet vezérli. A 7., a 8., és a 9. dimenzió lakója, testi szemeinkkel nem tudjuk őket érzékelni.

Arany Ösvény = Az isteni tudattól kezdődően a teljes létesülésen keresztülhúzódik az Arany Ösvény. Ez az ösvény tiszta, és minden szennyeződéstől, minden negatívtól mentes. Egyfelől az isteni tudat „sűrítményei”, az avatárok, másfelől az isteni tudattal részben összeolvadt buddhák alkotják az Arany Ösvényt. Meditációinkban az Arany Ösvényen és annak segítségével dolgozunk.

avatár = Az isteni tudat egy sűrítménye. Az isteni tudat meg akar nyilvánulni a létesülés különböző szintjein, így az anyagvilágban is. Ezért önnönmagából egy sűrítményt hoz létre, választ ki, és ezt kivetíti a létesülés azon területére, ahova az Avatár isteni tudat által elhatározott küldetése szól.

AZ = A soha meg nem nyilvánult isteni tudatnak egy számunkra kifejezhetetlen és felfoghatatlan mélységű isteni tudata.
Ugyanúgy mint a Brahman, de az anyagvilágban megnyilvánult Brahman-i tudat. De ez nem a legtisztább ős ok. Az anyag világ, létezésében, homályosítja és ezáltal torzítja az eredeti tisztaságát. A szamszára és a nirvána mint illúzió világok egyuttal szűrők is és mint szűrők nem az eredeti tisztaságát adják.
A kettősség nélküli egység, a folttalan tisztaság, de ez a meghatározás is hamis, mert mint kifejezés, az eredeti tisztaságát torzítja.

bekapcsolás = A Misztériumok Baráti Társasága meditációban dolgozva az igen kevés anyagot tartalmazó, vagy anyagtalan dimenziókban működik. E dimenziókban mások a törvények. Az akarati impulzusok, mint szándékok ott valóságossá vállnak azonnal. Mikor valamit be kívánunk kapcsolni, és ezt akarati impulzussal akarjuk is, akkor az a valami be is van kapcsolva, létre is jött a működés. Természetesen hozzá kell tenni, hogy nem egyedül dolgozunk, a létesülés intéző erőiből kijelölt segítők, kísérők segítik ezeket az akarati megvalósulásokat.

Bírák Bírája = Az Arany Ösvény „tetején”, leheletnyi különbséggel az isteni tudattól, azzal szinte teljesen összeolvadva létezik egy buddha, akit Bírák Bírájának hívunk. Ő a végső ellenőre, a fő felügyelője a létesülésnek és a létfejlődésből visszatérő, az isteni tudattal végleg összeolvadni kívánó lényeknek.

Bódhiszattva iskola = Törekvő lelkek olyan magas szintű tanítása, ahol az isteni tudatba való visszatérés, az isteni tudattal való részleges eggyéválás, a létesülésre vonatkozó isteni szándékok, tervek és akarat megvalósítását fogják oktatni. Mivel nem tudunk jobb kifejezést találni egyelőre, ezért ezzel az indiai kifejezéssel jelöljük ezt a tudati iskolát.

Bölcsesség Tiszta Fehér Fénye = Ezt az elnevezést a tibetiek nagy tanítója Padmaszambhava használta. Az isteni bölcsesség meghatározása rejlik mögötte. Ez egy tudat dimenzió. A buddhai birodalmakon vagyis az éntelenségben előre haladott és már a Buddhaságot elért tudatok továbbfejlődnek és részlegesen ugyan, de már sávban véglegesen vissza olvadnak az isteni tudatba.

brahma - brahmanida = A létesülést működtetésében közreműködő lények. Az egész létesülésben vezérlési láncolat létezik. Az úgynevezett brahmanidák, mint az összefogó és vezérlési láncolatok tagjai megbízatásuk szerint vezetik csoportjaikat. Legyen az univerzum, gigagalaktika, galaktika, naprendszer, vagy akár bolygórendszer, vagy bolygó. Ezeket fogják át tudatukkal. A létesülésre jellemző, hogy a magasabb dimenzióknak egyre nagyobbak az erő szintjei, és a magasabb dimenzióból származók az alacsonyabbakban szabadon közlekedhetnek, míg az alacsonyabb dimenziók lakói általában nem bírják elviselni a magasabb dimenziók erőit. A vezérlési láncolatok ezt a létesülési jellemzőt használják fel. El lehet képzelni, hogy pl. egy gigagalaktika irtózatosan óriási csillag- és bolygótömegeinél milyen hatalmas erők szükségesek a működési egyensúly fenntartásához.
Akár istenszerű lények is lehetnek a brahmanidák hatalmuk és erejük alapján, de mégis csak teremtmények. Létük esetleges, mert az egyetlen Léttől, a soha meg nem nyilvánult Brahmantól származnak. Bármily hatalmasak is e lények, mégis uralkodik felettük a karma törvénye, azaz a tetteik következménye.

Brahman = Minden létesülés ős oka. Minden tőle származik. Mindenben benne van, de ez őt nem érinti. Személytelen és a logikus ész számára felfoghatatlan Léttudat.

buddha = Az isteni tudat óceánból külön vált tudatok, idővel az éntelenségben fejlődve újra vissza olvadnak az óceánba. Ez a buddhaság elérése. A végleges visszaolvadás azonban több fokozaton át történik.

Buddhai Birodalmak = Az előző Buddha két birodalomról beszélt. A Milliónyi Buddhai Birodalomról és Amithaba Buddhai birodalmáról. Ezen kívül még két buddhai tudatbirodalom létezik. A Folt Nélküli, ahol az én már csak kontúr és a Csak Tiszta Tudattal Rendelkező Buddhai Birodalmak amelyekben az én már nem is igen létezik.
Mit jelentenek ezek? A Buddhák össze vannak olvadva részlegesen az isteni tudattal. De nem teljesen. Az összeolvadás a fejlődésük folyamán folyamatos. A négy birodalom négy egymástól egyre inkább éntelen tudatállapotú birodalmat jelent. Minden Buddha halála után egy isteni eszmét hoz le, amellyel realizálja az ő tudatbirodalmát. Így számtalan tudatot tud ezen birodalomban tanítani.
Van ezen kívül még hét tudatdimenzió, amelyekben a vissza olvadás sávokban már megtörténik. Pl. összeolvad az isteni bölcsességgel, egységgel, szentséggel.

csakra = A létesülés finomabb erőszintjeinek testünkben levő energia felvevői és szétosztói. Az energiákat a gerincoszlopunk hátsó részén vesszük fel, és azt előre sugározzuk. Minden csakrának megvan az egész testre kiterjedő energia hálózata.

csakra-pár = Kétféle anyagállapot van a létesülésben. Rendezett és rendezetlen. A kezdeti őskáosz lassan rendeződött. Ha egy eszmét hozunk le, akkor végig kell menni az anyag minden állapotán így az őskáosz szintjein is. Minden felső rendezett csarának megvan a maga megfelelő rendezetlen, kialakulóban levő párja. Például: mars-ősanyag, vénusz-őskáosz, merkúr-négy elem, stb.

dimenzió = A létesülés nagyobb egységeinek, mármint az univerzumoknak a kisebb sávjai.

Egy Szellem = Ő működteti a nagy vetítőt. De neki sincs valóságtartalma.

elsődleges anyag csakra = Az anyagba sűrítés kezdeti formája a rendezetlen ősanyag.

én = A halhatatlan isteni szikra anyagba öltözésekor megjelenik a külön váltsági tudat, az én.

éntelenség = A különálló tudat ráeszmél, hogy az egésznek csak egy kis része, és a csepp igyekezik vissza olvadni a tengerbe. Ezt az én tudat, a vágyak, és a kötődések feladásával éri el.

erő = Az anyag-erő-szellem hármasságának tagja, a finomodó anyag állapota.

éter = A három módosulás legfelső és legtisztább állapota. Ebben a legkevesebb az anyag. Itt az idő már nem létezik. A három szint közül itt van a legnagyobb szabadság fok.

farkába harapó kígyó = Az univerzumok összességében a létesülésben számtalan tudat létezik. Jók és gonoszok egyaránt. Ha megcsinálunk egy mágikus munkát, amely valamennyi dimenzióra kihat, ez szinte ösztönzi a fejlődést elutasító tudatokat, hogy a saját dimenzió otthonukból támadják ezeket az ideákat, eszméket, és ne engedjék megvalósulni. Ezért a védelmet minden dimenzióban és dimenzió szintecskében meg kell valósítani. Mivel a 20 éven át tartó meditációink során a létesülés igen magas és általában nem is ismert dimenzió szintjeire jutottunk fel, a védelmet szinte a teljes létesülés minden dimenziójára meg kell valósítanunk. Felülről az Ősokból az anyagba, és vissza az Ősokba. Ezt jelenti a farkába harapó kígyó.

finom anyag = a sűrű anyagi dimenziókat elhagyva az anyag módosul, ritkábbá válik. Majd a felső szinteken gondolati formává válik.

gyökér csakra = A Mars csakra. A kezdeti anyagállapot, amely később felfelé haladva egyre inkább finomodik.

Hármat Összefogó = Elsősorban a mi univerzumunkban levő Brahmára értjük, aki létesülésünk univerzumában, a három anyagi univerzum szintjeit összefogja.

Három Idő Tana = A Bölcsesség Tiszta Fehér Fényének az erejét - ahogyan Padmaszambhava tanítja - a múlt, jelen és jövő eseményeire rásugározza, és azokat nyilvánvalóvá teszi.

Háromság = Az anyagi univerzumunkban megnyilvánult isteni megjelenési forma. A teremtő, fenntartó, és pusztító erő. Személyes istentudat, de formával és alakkal bíró.

Hatot összefogó = Létesülésünk univerzumában 6 énnel bíró és hat éntelen univerzum van. Mindegyiket egy-egy hatalmas tudat fogja össze. Ők a nagy egyensúlyt, a harmóniát szabályozzák az univerzumok között.

hipofízis = Agy alapi mirigynek is nevezik. A szervezet hormonháztartását szabályozza fizikai síkon. Finom testi rendszerünkben mint csakra: az erők, vagyis a spirituál szint hatodik éteri szintű csakrája.

inkarnáció = A létesülés folyamatában a tudatok mindig a nekik megfelelő tudatbirodalmakban öltenek testet. Ezt az újratestesülési folyamatot nevezzük reinkarnációnak.

isten-tudat = A soha semmiféle formában meg nem nyilvánult isteni tudat a különböző szinteken, az ott levő tudatok fejlettségi fokának leginkább felfogható módon nyilvánul meg.

Istenek világa = Ez a tudat-dimenzió a legfelső szinten, közvetlenül az isteni tudat magjába való belépés szintje előtt van.

Isteni univerzumok = A hat, énnel nem bíró univerzumok felső szintje a 10, a 11, és a 12-ik univerzum. A létesülésben jelentős mágikus erőkkel rendelkeznek.

Isteni szikrák dimenziója = Ha túljutottunk a szamszára, a nirvána, és Brahman erőszintjein, egy záróvonal után az isteni szikrák dimenziójába érkezünk.
A LÉT önmagából részecskéket választ ki, akik a létesülés szintjein végighaladva vissza olvadnak az isteni tudatba, tapasztalataikkal gazdagítva azt. Külön vált tudati szikrákról beszélünk, de az isteni tudat mindig egy volt és egy is marad.
Ebben a dimenzióban az összes isteni szikra egyetlen egységben tapasztalható meg.
Itt a véglegesen vissza olvadt tudatok, emlék tudatok is megtalálhatóak, ami részünkre munkáinkban nagy segítséget jelent.

Istent Megvalósított Tudat = Korszakunkban ezt a meghatározást és tudást Sri Chinmoly tanította. Azt állítja hogy ez a szint olyan magas, a próbák olyan nehezek, hogy az egész Földön mindössze 12-14 személy érte el.
A lényege, hogy a tudat részlegesen egybe olvad az isteni tudattal. Ez a visszaolvadás végleges. Több fokozata van. A vissza olvadást megelőző próbák igen nehezek.
Az első a fa példázatával kezdődik. Odamegyek és megtapogatom a fa törzsét. Tapasztalás útján meggyőződök róla, hogy a fa létezik. Ettől engem többé senki sem tud eltántorítani, mert megtapasztaltam.
Felmegyek a fára és leülök az egyik ágra. Ahogyan a fa lombkoronája körülvesz engem, úgy nő bennem az istentudattal való eggyé váltság és az istentudati jelenlét. Tapasztalom az állandó isteni jelenlétet.
Eszem a fa gyümölcseit. Kitárul az igazságosság, jóság, szentség, könyörület, a mindenütt jelenvalóság, mindentudás, mindenhatóság, és a szeretet belső tartalma. Aki ezt elérte, másokkal is megosztja ezt. Meditációban átélésként szétsugározza ezt a belső élményt és átélést.

Isvara = A személytelen isteni tudatot határozzuk meg ezzel az indiai szóval. A soha meg nem nyilvánult isteni tudat, Brahman, AZ, minden univerzum keletkezésekor kibocsát magából egy személytelen isteni tudati formát, a könnyebb felfoghatóság érdekében. Ez a személytelen tudati formát az univerzum végeztével visszavonja. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy számtalan és részünkre felfoghatatlan mennyiségű univerzum van.

ítélet = Amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd másnak, mert mindent magad kapsz vissza. Így működik a létesülés törvénye minden univerzumban. Az ítélet csak saját tetteinknek visszahatása. Ezen törvény nélkül nem lenne fejlődés.

Jahve = Vagyok Aki Vagyok. Isten így jelentkezett be Mózesnek a Sinai hegyen. Személyes istentudat de már forma nélküli. Ugyanez az istentudat jelenik meg a mohamedánoknál is. Mindkettőnél tilos az ábrázolás.

Jézus = Azon Földön embertestet öltött avatár, aki nemcsak szenvedést vállalt az emberiségért, hanem az életét is adta érte. Mivel az emberiség, mint faj magától már nem volt képes kiszabadulni a tettei következményeit alkotó karmikus szövevényből, ezért Jézus az emberi faj karmikus adósságának egy részét átvállalta. Annyit, amennyi a negatív lények rabságából történő felszabaduláshoz, és a későbbi dimenzióváltáshoz szükséges. Ezért Jézus a „témafelelőse” az emberi faj dimenzióváltásának, és a dimenzióváltást megelőző felkészítésnek. Utóbbinak még akkor is, ha azt két világtanító Buddha fogja nyilvánosan elvégezni.
Avatár jellegét többször megerősítette, pl. ekként: „én és az Atya egyek vagyunk”, „aki engem lát, az az Atyát látja”. Azt is mondta, hogy ő a „Világ világossága”, ami azt jelenti, hogy az Atya teljes bölcsességének, titkos terveinek tudója, bizonyos korlátokkal. E korlátokról beszélt pl. egy jövőbeni eseményről úgy, hogy a percet csak az Atya tudja, még a Fiú sem.

Jin-Jang erők = Az erők egyensúly párja. Minden egyensúlyra, kiegyenlítési állapotra törekszik.

karma = Tetteink visszahatásának törvénye. A jóért jót, a rosszért rosszat kapunk. Ezek tapasztalati eredményei az altudati szintünkbe kerülnek és későbbi tetteinket ezen tapasztalatok alapján módosítjuk. Enélkül nem lenne fejlődés.

Kettősség-Nélküli Egység = A legmagasabb rendű istentudat jellemzője. Nincsenek rá meghatározások, mert minden meghatározás csak torzítaná.

kiáramlás-visszaáramlás = A létesülés legfőbb mozgató ereje. Senki, még a legnagyobb Buddha sem tudja a választ, hogy ez a folyamat miért szükséges. Mi cseppek vagyunk, s a cseppek nem tuják elképzelni, felfogni, megérteni a tengert. Ha majd a csepp beleolvad a tengerbe és eggyé válik vele, akkor majd megérti. De akkor már nem csepp lesz, hanem tenger.

Kilenc párhuzamos vagy iker univerzum = Létesülésünk a mi látható univerzumunkban naprendszerekre, galaktikák tömegére, majd ezek összességében a mi gömbszerű univerzumunkra épül fel. A további egységek a hasonló univerzumok összessége, amelyet multi univerzumoknak nevezünk. Ezek összessége szintén egy hatalmas halmaz, ezekből kilenc van. Mindegyik hasonlít a többihez, de nem azonosak egymással. Ugyanazon események kilenc variációban történnek meg. Tehát a Földünknek nyolc hasonmása van. Mi az anyagban az anyag univerzumában élünk. Ez a rezgésszintben a legalsó.

korona csakra = A hetedik csakrát szokták így nevezni, de ez téves. Az anyag-erő-szellem felsorolásban a szellem az éterinek is megfelel. Az éteri három csakrából áll. A 7., 8., és a 9. csakrából. Ezek a fejtetőn helyezkednek el.

Kozmikus törvények = Az egész létesülés harmóniájának és rendjének biztosítása az Avatárok és a Buddhák egyesített ereje által.

Krisztusi birodalom = A zodiákus csillagjeggyel jelölve a Vízöntő Korszakot nevezzük így. A krisztusi birodalom alatt úgynevezett bódhiszattva iskola fog beindulni és működni a Földön. A Föld ilyen módon a törekvő lények gyűjtőhelye lesz. Ez a Földre és az emberi fajra vonatkozó isteni akarat.

kundalini = Az az erőoszlop, amely az emberi testben helyezkedik el és az erőközpontok erejét összeköti.

különváltság = Tudati elkülönülés az ősforrástól.

Lélek = Az isteni tudattól, mint tengertől külön vált csepp az isteni tudat által kiválasztott tudati szikra. E csepp az anyagba öltözéshez és a különböző létsíkokon való tevékenységek végzéséhez kénytelen különböző nem anyagi tudatformákat felvenni.
A lélek egy olyan tudati szint, amely tartalmazza azon csepp összes, a különböző tudatformákban megszerzett tudását, a létkörforgásban megtett útjának teljes ismeretét. Tartalmazza a megszerzett összes fejlődési tapasztalatát, sőt, magát az elért belső fejlettségi szintjét is. A lélek fejlettségi szintje meghatározza, befolyásolja az általa hozott szabad akarati döntéseket is.
A lélek ekként egy tárház, amely születésről születésre viszi magával az összes tapasztalatát. Halhatatlan és elpusztíthatatlan. Létezik az anyagi testben, de akkor is létezik, amikor a test már elpusztult. Létezhet, sőt, születhet anyagi testtel nem rendelkező létformában is. A lélek különböző finom testeinknek az összessége. Tartalmazza vágyaink testét, gondolatainknak testét, és érzelmi világunkat is.
Az emberi faj is egy olyan létforma felé fejlődik, ahol nincs már anyagi test, mert ez a számára előírt, következő fejlődési fokozata.

lélekcsere = Földünk uj magasabb fejlődési szintre érkezett. A nem jó szándékú, fejlődni nem akaró tudatokat nagyobb fejlettséget elért tudatokra cserélik ki.

lélekcsoport = Minden lélek elért egy bizonyos látóköri szintet, mint tudati szintet (most az anyagi testtel nem rendelkező lelkekről van szó). Mivel a hasonló hasonlónak örül, ezért az azonos fejlettségű szintek, mint tudati szintek dimenziókba tömörülnek. Tudatkarámokként, vagy tudati iskolákként is felfoghatók ezek a dimenziók. E dimenziókban születhetnek is.
Létrejöhetnek lélekcsoportok azonos cél elérése érdekében is. Ekkor is a hasonlóság alapján tömörülnek. Közös tudatba tudnak egymással lépni. Mindegyik látja és érzékeli a többi tudatát, látókörét, és gondolatait. Hatalmas tömegeket képzeljünk el, ilyenek léteznek.
A lélekcsoportokban mindig vannak vezetők, irányítók. A vezetési láncolat az egész létesülésben létezik, annak velejárója. Mindenütt hierarchia van.

lénytagok = Finomtudati szerveink a lénytagok. A létesülésnek vannak a mi általunk érzékelhető és látható világunkon kívül is dimenziói. Olyan erők, amelyek sokkal finomabbak, mint amelyeket mi láthatunk és érzékelhetünk. Az élőlényeknek más, finomabb energiára is szükségük van az általunk testtel közvetlenül érzékelhető energiákon kívül. Ugyanígy, a földi élőlényeknek más energiákra is szükségük van a fejlődésükhöz, mint amit mi jelenleg mérni és érzékelni tudunk.
Mivel az ember egy parányi mikrokozmosz, amely átfogja a teljes létesülést, így benne is megtalálhatók ugyanezen létesülési erőszintek. Éppen ezért az ember a létesülés finomabb erőszintjeit átfogó finom testi formával is rendelkezik. Ezeket a dimenziókat átfogó tudati szerveinket hívjuk mi lénytagoknak.

LÉT = Brahman, Atman, a Van, a táltosok Ő-je, mind ugyanazt az egyetemes tudatot jelenti, amely a létesülés ős oka.

lét-tudat = Egy szuper tudat, amely a létesülés minden szintjét át tudja fogni. Valamennyi lény tudatában ez a szint megvan.

létesülés = Beletartozik valamennyi világegyetem, azok valamennyi univerzuma, azok minden dimenziója, azok valamennyi dimenzió szintecskéi. Minden tudat, minden atom.

loka = A buddhista tanítások szerint a létesülésben hat szint, hat loka van. Istenek, emberek, titánok, állatok, démonok, és az éhező lelkek létsíkjai.

mars csakra = A rendezett anyag legsűrűbb megjelenési formája.

meg-nem-nyilvánult = Az anyag egyre finomodva eltűnik a látható világunkból, ez a negyedik dimenzió, majd az ötödikben tovább finomodik általunk nem láthatóan. Molekulákra, atomokra bomlik, és a hatodik dimenzióban már könnyen vihető bárhová.

megnyilvánult = Az anyag formával bír, látható, és az anyagvilágunk törvényeinek engedelmeskedik.

Megtett Út Erőszintjei = A létesülés teljes felépítettsége, univerzumai, dimenziói, ahogyan a Misztériumok Baráti Társasága ezeken végighaladt, és mások számára is kiépítette az utat.

merkúr csakra = A harmadik rendezett csakra a sorozatból. Az előző két csakra erejét összefogja, és az intellektusi, értelmi szinttel kibővíti.

mindenség = A teljes létesülést értjük alatta. Az úgynevezett szamszárát a körforgást a létesülésben levő tudatok folyamatos testet öltéseit. Valamint a nirvánát a kialvást. Az én fokozatos elhalását az isteni dimenziókban.
Tehát van a létesülés világa, annak minden durva, és finom dimenzióival, és létezik az istentudati mag, szintén a maga egyre finomabb és az éntelenségben előre haladottabb dimenzióival. Ahogyan haladunk egyre feljebb az isteni tudat felé, egyre inkább nőnek a dimenziók erő szintjei. A mi univerzumunk csak egy a végtelen sok univerzum láncolatában.
A létesülés hatalmas, mi fel sem tudjuk fogni.

misztérium = Titkos elrejtett tudás, amelyet kizárólag kiválasztott személyekkel közölnek.

morfogenetikus tudat = Minden élőlény fajtának így az emberi fajnak is van egy az egész fajtát átölelő közös tudata. Ez a közös tudat nem a fajták nem tudatos, felszínes tudatában van, hanem a mély tudatban amire tudatosan már nem tudunk emlékezni. Ezt nevezzük morfogenetikus tudatnak.
Mindaz ami bekerül a morfogenetikus tudatba, az adott fajta minden egyes tagjának tulajdonává válik. Itt csak a fajta tagjai számítanak nem pedig a hely ahol élnek. Az emberi fajnál megvannak egyes képességek, amelyek mintegy alvó, látens állapotban vannak. Amennyiben az altudatba olyan ismeretek kerülnek, amelyekkel az altudat nem rendelkezett, a látens rejtőző képességek is fel éledhetnek.
A régi mesterek elérték ugyan a karma jóga magas szintjeit, de ezeket nem vitték be a fajtánk altudatába, és ezáltal ez a tudás nem válhatott közkinccsé. Valószínűleg a tudással való visszaéléstől tartottak. A Vízöntő kor magasabb szellemisége nem tűri meg azokat a tudatokat amelyek alacsony fejletlen szellemisége miatt visszaélnének ezzel a tudással. Ezek a tudatok el fognak távozni a Földről. Az itt maradottak és az újonnan jövők viszont igényelni fogják ezeket az altudati ismereteket, mert az akkori tanítási szint ezt már meg fogja követelni. Ezért kötelező az elért tudásunkat altudatilag az egész embert fajjal, és a kijelölt többi fajjal is megosztani.

négy elem csakra = A kundalíni erők alsó anyagsűrítő szintjén a negyedik csakra. A négy elem; a föld, tűz, víz és a levegő elem uralója. Társ csakrája a rendezett anyagszinten a szív csakra.

nirvána = Kialvást jelent. A különálló én kialszik, és a tudat beleolvad az isteni tudatba.

Nirvána Ösvény Jógája = A kereső rájön, hogy a létesülés valódi lényege nem valóságos. Ugyan ez mondható el énjéről is, mert az is a létben gyökerező téveszme, de felismeri az egyedül létező Valóságot is.

Nullpont Az a pont Földünk középpontjában ahol a meditáció végén a dimenzió utazások közben felgyülemlett fölösleges energiákat kiengedjük.

ősanyag csakra = Az anyagsűrítő sorozatban a mars csakrának felel meg. Annak a csakra-párja.

ősfény csakra = A torok csakrának megfelelő anyagsűrítési csakra.

őskáosz csakra = A vénusz csakrának megfelelő anyagsűrítési csakra.

Ősok = Az a tudat, amit mi az Isten szóval jelölünk, amint a létbe lépett, tudata szétáradt, és átfogott minden eseményt és történést ami történni fog. Ezt mi felfogni nem tudjuk. Ez a tudat-pillanat előtt még nem volt semmi. Rossz sem volt, a negatívum sem létezett. Ebben a tudat-pillanati időben dolgozunk az Ősokban.

Padmaszambhava = Lótuszban született a jelentése. A tibetiek és az indiaiak nagy tanítója. Elérte a Buddhaiságot.

prima matéria csakra = A szív csakrának megfelelő alsó anyagsűrítési terület és erő.

realizálás = Megvalósítás, lehet pl. az eszmének anyagba sűrítése.

rejtve élők = Úgy a pozitív, mint a negatív oldalon levő nagymesterek, vissza tudnak vonulni egy rejtett helyre, és testüket a tetszhalálnál is mélyebb tudati szintre helyezve, testükből tudatilag kilépve tudnak tevékenykedni. Ez az állapot akkor is fenntartható, ha a testük már olyan mértékben módosult, hogy már nem tudna újra visszajönni az élők világába. A hosszú idő óta kómában levőknél ez az állapot általános. Vannak azonban olyanok is, akik testüket mintegy akkumulátort feltöltve, hosszú időn át kómában vannak, majd újra felélednek. Ezt többször is meg tudják csinálni.

spirituál = Ez a létesülés finomabb erő szintje a nyers anyag finomodva erőkké válik. Ezen világokat testi szemeinkkel nem tudjuk látni.

spirituális = Ezek az erődimenziók egyben erkölcsi magasabb rendű etikai szintek is.

Sri Chinmoy = Korszakunkban élt spirituális mester aki elérte az Istent Megvalósított Tudat szintjét. Tanitásai nyílvánosak és elérhetőek világszerte, rengeteg nyelvre lefordított könyveiben, valamint az Interneten a www.srichinmoy.org címen. Lásd még Istent Megvalósított Tudat.

szamádhi = Magasrendű koncentrációs tudatállapot, amelyben többek között feltárulhatnak úgy a régmúlt, mint a jövendő események képei.

szamszára = A létesülés körforgása, az újra testesülések egymás után következő sorozata. Buddha ebből mutatta meg a kivezető utat, a visszaolvadás útját.

szellem = A létesülés legfinomabb állapota.

Személyes Egy Isten = Az isteni tudat különböző szinteken az ott levő tudatok számára felfogható és megérthető módon nyilvánul meg. Az Egy Isten fogalma a kilencedik csakra szintet elért tudatok számára válik megnyilvánulttá. A lényeg a személyes tudati szintnél van. Személyes és nem személytelen.

Szentek Szentje = Az úgynevezett „megtett út erőszintjei”-nek vagyis a létesülés igen magas tudatdimenzióinak, a nagy spirituálnak az utolsó tagja.

Szentháromság = Az anyagvilágban megnyilvánult isteni tudat. A teremtő, fenntartó és pusztító erő. Az indiaiak Brahma, Visnu. Síva háromsága. A keresztény vallásban ez az elv, a teremtő, fenntartó és megszentelő isteni tulajdonságokra módosul.

Szentségi univerzum = A nagy sorozatban Isvara szintje után helyezkedik el. Három univerzumból áll. Szám szerint a hetedik, nyolcadik és a kilencedik univerzumból.

szív csakra = A negyedik csakra. A spirituál dimenziók első tagja, amely már jellegében is a logikai szint fölött van.

szupertudat = A bennünk levő isteni szikra mindeneket átfogó tudata, amely végtelen, és a saját tudatalatti világunk, amely az emberi és nem emberi létformák gazdag tapasztalatainak a tárházaként működik, az egész emberi faj úgynevezett morfogenetikus tudata, amelyet tudatosan nem érzékelünk ugyan, de kimutathatóan létezik, és az egész fajtánk tudati tárházaként működik.

szutra = Törvények és előírások gyűjteménye, amelyek tanításokat is tartalmaznak.

tizenharmadik csakra = Tizenkét csakra párunk van az anyagsűrítés, és az anyagkibontás ereje, amelyeket egy összefogó, és vezérlő erőszint fog össze.

torok csakra = Az anyagkibontás szintjén az ötödik csakra. A spirituál dimenzió erőszintjének a csakrája.

Trikaya = A három isteni legfőbb jellemző meghatározása:
- „Az önmagától való” meghatározás csak egyedül az isteni tudat sajátossága. Ő az egyedüli valóságosan létező.
- „A folt nélküli tisztaság, amelyet minden meghatározás csak szennyez” meghatározás is csak egyedül erre a tudatra illik.
- „A soha el nem múló, mindeneknek világító” is a jellemzője ennek a tudatnak.
Ez a hármas meghatározás jellemzi legjobban az isteni tudat legbelső lényegét.

tudat = belső szintjeink kifelé irányulása, amelyben a testet öltések, és a dimenziókban megszerzett minden tudásunk benne van. Ezekkel működünk, és dolgozunk.

univerzum = Az egész létesülés tudatdimenzió szintekből áll, ahol az ott levő tudatok belső fejlettségi fokuknak megfelelő látással és érzékeléssel rendelkeznek. Ezek nagy összefogói a univerzumok. Tizenkét univerzum van. Ezekből hat éntelen tudatú, hat pedig különböző szintű én-tudattal rendelkezik.

üresség = Az ürességet az isteni tudat szempontjából közelítjük meg. Ő az egyedüli valóság, a Van. Az önmagától való. Mindaz ami Őt nem tartalmazza az üres. Az egész létesülés önmagában üres. Nincs benne az isteni lényeg valóság tartalma.

vénusz csakra = Az anyagkibontásnál a második csakra. Itt az anyagba és az anyaghoz már erők is csatlakoznak. A legsűrűbb anyag után következik. Ezt az anyag erejének is nevezik egy más szemszögből vizsgálva. Ellentétpárja az anyagsűrítési szinten az őskáosz.

Világ Világossága = A „megtett út erőszintjeinek” az utolsó három tagjánál helyezkedik el. Az ezt elért Buddhai tudatoknak olyan nagy a Léttel való eggyé-váltsági szintjük, hogy a legbelső isteni tervekbe is be tudnak hatolni. De nem mindegyikbe. A világ végénél azt mondta Jézus: „a napot és az órát egyedül csak az Atya tudja”.

Vízöntő korszak = A Föld tengelye egy képzeletbeli kúppalástot ír le kb. 24 ezer évenként. E közben végig megy a tizenkét asztrológiai cikkelyen. Már elhagytuk a Halak korszakát és átléptünk a Vízöntőbe. Ez jellegében az atomenergia és a dinamikus változások, a fejlődés meghatározott kora lesz, amikor az emberi tudat már be tud lépni az anyag fölötti spirituál dimenziókba és az itt levő törvényszerűségeket, fel tudja használni a mi háromdimenziós világunk alakítására is.

zárlatok = A zárlatnak nevezzük azt az akadályt, amely egy működésben keletkezik. A létesülésben többfajta olyan energiafajta van, amelyeket mi a testi szemeinkkel nem látunk. Ezen energiáknak az áramlása biztosítja az egész létesülésnek, mint harmonikus egységnek a működését. Ugyan ez a törvény működik a mi testünkben is, mint a galaxisban.
Az isteni szándék és akarat szerinti fejlődéssel szemben álló ellenséges tudatok állandóan energiahiányban, energiaéhségben szenvednek, mivel kikerültek a létfejlődéshez biztosított energiaáramból. Nem a létfejlődés körében, és annak energiaáramában akarnak tartózkodni, hanem az egojuk által akart, az isteni akarattal szembehelyezkedő „létkört” alkotnak, melyhez viszont nincs biztosítva létfejlődési energia. Ezért ezeket a működési energiákat pótolni, megszerezni, ellopni akarják. E lopást legtöbbször úgy hajtják végre, hogy a pozitív energia áramlásoknál zárlatokat, akadályokat létesítenek. Az így torlódva felgyülemlett energiákat elszívják, vagy saját energia hálózatukba továbbítják.
Így cselekednek a mi testünkben is, amikor a zárlatok következtében egyes szerveink nem kapják meg a működésükhöz szükséges energiákat és a testünk megbetegszik. A felgyülemlett energiákat elszívják, vagy mindjárt vezetékrendszereikbe továbbítják, amelyek a saját dimenzióikba vezetnek. Ezen nem önálló dimenziót kell érteni, hanem azt, hogy a létesülés melyik dimenziójának lakói, amely dimenziószinten van a létfejlődéssel szembehelyezkedő csoportosulásuk.
Minden létdimenziószintnek vannak negatív lényei, akik a létfejlődésnek ellene szegülnek, szegülhetnek addig, amíg be nem telik a karmájuk. Ezért az ilyen típusú energia lopás folyik minden rendszerben, és az egész létesülésben is.

záró vonal = A dimenziókon áthaladva, a meditációkat végző időnként úgy érzi, hogy egy falba ütközik. A létesülésben a tudatdimenziók között léteznek úgynevezett záróvonalak, amelyek egyes nagyobb szinteket egymástól elválasztanak. A még arra a szintre be nem érett tudatokat távol tartják a belépéstől igen sokszor a saját érdekükben. Ez azért van, hogy a magasabb dimenziókban érezhetően jelenlevő magasabb erők ne égethessék össze a még fejletlen tudatok finom testeit. A baj ott van, ha erőszakkal, egoval akar csak azért is betörni. Ameddig az ego anyagba ragadt tudata nem tud az anyagtól az adott szintnek megfelelő tisztaságban szabadulni, nem léphet be a magasabb erődimenziókba, mert sérül.

Frissítve: 2012. 09. 07.

Creative Commons License